Trường học

Các trường học nằm ở vị trí thuận tiện

Navitas English có hệ thống trường học dọc suốt NSW và ACT, cung cấp các khóa học như các chương trình AMEP và SEE. Hãy tìm hiểu thêm về địa điểm trường học nào gần bạn nhất.


Ngoài các trung tâm này, các khóa học của chúng tôi còn được cung cấp ở nhiều trung tâm thông qua đối tác của chúng tôi là Max Solutions. Để biết danh sách đầy đủ trung tâm, vui lòng nhấp vào đây.

Navitas English is a registered business of Navitas English Pty Ltd.
ABN 51 003 916 701 | RTO 0927
© 2019 Copyright. All rights reserved by Navitas Group Pty Ltd.