សូម​​​ទោស​ យើង​គ្មាន​ទំព័រ​នេះ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​​ជូន​លោក​អ្នក​ទេ។ សូម​បន្ដ​​ការ​អាន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​។
AMEP - ចុចទីនេះ

Skills for work

Do you need help with:

  • resumes, job applications and job interviews?
  • literacy, numeracy and writing skills?
  • workplace communication?
  • using a computer?
  • improving your spoken English?
  • work experience in the Australian workplace?

We help clients build their skills and knowledge to improve access to employment and further education. We offer a number of government funded courses at various levels for job seekers:

*Eligibility criteria apply. 
*AMEP Funding Statement The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.
*SEE Funding Statement The Skills for Education and Employment (SEE) program is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture