សូម​​​ទោស​ យើង​គ្មាន​ទំព័រ​នេះ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​​ជូន​លោក​អ្នក​ទេ។ សូម​បន្ដ​​ការ​អាន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​។
AMEP - ចុចទីនេះ

Where can I study?

Navitas English offers eligible clients up to 800 hours of free* SEE program (Skills for Education and Employment) training in NSW. 

To participate in the SEE program, you must be registered as a job seeker and be referred to us by Centrelink, a jobactive provider or a Disability Employment Services (DES) provider. Find out more about SEE eligibility and how to enrol.

You can study at a Navitas English college near your home.

To find your nearest college with your postcode click here.

Or select your nearest SEE college location:

Find out more

*Eligibility criteria apply.
*The Skills for Education and Employment (SEE) program is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture