សូម​​​ទោស​ យើង​គ្មាន​ទំព័រ​នេះ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​​ជូន​លោក​អ្នក​ទេ។ សូម​បន្ដ​​ការ​អាន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​។
AMEP - ចុចទីនេះ

39 results - View all colleges

Auburn College

Navitas English 220x93px
Level 5, 39 Queen Street
Auburn
NSW 2144
Australia

Programs

  • Skills for Education & Employment - SEE

Bankstown College

Navitas English Logo CMYK
2 Jacobs Street
Bankstown
NSW 2200
Australia

Programs

  • Adult Migrant English Program - AMEP
  • Skills for Education & Employment - SEE
  • Settlement Language Pathways to Employment and Training - SLPET

Batemans Bay Centre

MAX Solutions Logo
Shop F2, Village Centre, 1 Perry Street
Batemans Bay
NSW 2536
Australia

Programs

  • Adult Migrant English Program - AMEP

Bega Centre

MAX Solutions Logo
6/248 Carp Street
Bega
NSW 2550
Australia

Programs

  • Adult Migrant English Program - AMEP
CVP Picture