Nghề nghiệp và tình nguyện

Hãy tham gia cùng chúng tôi và hỗ trợ sinh viên của chúng tôi

Chúng tôi có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và tình nguyện để thu hút mọi người đến từ các hoàn cảnh và nền văn hóa khác nhau. Nhân viên và tình nguyện viên của chúng tôi là nhân tố quan trọng làm lên thành công cho các chương trình của chúng tôi và chúng tôi khuyến khích bạn xem các việc làm của chúng tôi và tìm hiểu thêm về chương trình dạy học tình nguyện của chúng tôi.

 

Trở thành một gia sư tình nguyện

Tham gia đội ngũ đào tạo viên chuyên nghiệp của chúng tôi

Navitas English is a registered business of Navitas English Pty Ltd.
ABN 51 003 916 701 | RTO 0927
© 2019 Copyright. All rights reserved by Navitas Group Pty Ltd.