សូម​​​ទោស​ យើង​គ្មាន​ទំព័រ​នេះ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​​ជូន​លោក​អ្នក​ទេ។ សូម​បន្ដ​​ការ​អាន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​។
AMEP - ចុចទីនេះ

Where can I study English?

Navitas English offers eligible clients up to 510 hours of free* English language (AMEP) classes around Sydney.

You can study at a Navitas English partner college near your home. You can also study from home, or combine face-to-face English classes with study at home. Whatever way of study you choose, you will need to come in to one of our colleges and register with us in person.

To find your nearest college with your postcode click here.

Or select your nearest AMEP college location:

ACT

NSW

Find out more

*Eligibility criteria apply. The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture