សូម​​​ទោស​ យើង​គ្មាន​ទំព័រ​នេះ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​​ជូន​លោក​អ្នក​ទេ។ សូម​បន្ដ​​ការ​អាន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​។
AMEP - ចុចទីនេះ

Other Courses

Short courses

Navitas English colleges often offer short English courses targeted to particular areas. Some examples for AMEP clients include:

 • Speaking and Pronunciation
 • Improve Your Listening
 • Conversation for High Level Learners
 • Computing for Beginners
 • Communication at Work
 • Writing a Resume
 • IELTS Preparation
 • Study Skills
 • Grammar Workout
 • Telephone Skills
 • English for the Beauty Industry
 • Civics and Citizenship

To find out more about the classes offered at your local college, contact us 

 

*Eligibility criteria apply. The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture