پروگرام انگلیسی مهاجر کلان سال

AMEP Graphic

پروگرام انگلیسی مهاجر کلان سال (AMEP) چیست

پروگرام انگلیسی مهاجر کلان سال (AMEP) یک پروگرام مسکن گزینی است.  پروگرام  AMEP به مهاجرین و کسانی که بنا به ملاحظات انسان دوستانه آمده اند و دارای استحقاق هستند 510 ساعت لسان انگلیسی یاد می دهد که توسط  Australian Government Department of Education and Training (وزارت صنعت) دولت استرالیا تمویل شده است.

هدف  AMEP این است که مهارت لسان انگلیسی خود را بهتر کنید تا بتوانید ادامه تحصیل داده و وضعیت کاری و اجتماعی خود را به انگلیسی اداره کنید.

چرا باید با  AMEP درس خواند؟

پروگرام AMEP به شما کمک می کند که مهارت های ابتدائی لسان انگلیسی را باد بگیرید تا شما را توانمند سازد با اعتماد بنفس در جامعۀ استرالیا سهیم شوید. شما شنیدن، صحبت کردن، و  مها رت های خواندن و نوشتن به انگلیسی را یاد می گیرید. همچنین فرهنگ و رسوم استرالیا را هم یاد خواهید گرفت.

صنف های شما عناوین عملی نظیر پول، امور خانه، کار و ترانسپورت را در بر می گیرد و همچنین به شما کمک می نماید به خدمات و معلومات اصلی مربوط به مسکن گزینی دسترسی پیدا کنید. عناوین دیگری بشمول انگلیسی برای استفاده از کمپیوتر و سایر تکنالوجی ها، انگلیسی برای گرفتن شغل و استفاده از آن در محیط کار، و انگلیسی برای ادامۀ تحصیل را خواهید داشت. شما همچنین می توانید مسیرهای مربوط به ادامۀ تحصیل و کار را یاد بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر

با ما درس بخوانید

برای نام نویسی در 510 ساعت صنف های رایگان لسان انگلیسی  AMEP، ضورت دارید که با ما تماس بگیرید و در نزدیک ترین Navitas English  یا در  Consortium College نام نویسی کید.

برای یافتن طرز نام نویسی اینجا را کلیک کنید.

*Eligibility criteria apply. The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture